Övningar

För att du ska bli en komplett bilförare som känner sig trygg och säker, arbetar vi efter en övningsmodell. Den består av total 16 olika delar med olika moment och situationer som kan uppstå i trafiken. Hur länge och hur mycket du måste träna på respektive del, går inte att säga utan detta är högst individuellt. Vi ser gärna att din privata handledare följer med på körlektionerna eftersom ni då kan öva på samma delar, vilket gör att du kommer utvecklas snabbare. Nedan kan du läsa mer om vad du förväntas klara av efter varje del.

Körställning, manöver- och kontrollorgan

1

• Justera förarstol, backspeglar och bilbälte så att du får en bra körställning.
• Hitta bilens pedaler, spakar och reglage och känna till hur de fungerar.

Starta, stanna, styra och krypkörning

2

• Starta bilen, krypköra och sedan stanna bilen mjukt (utan motorstopp).
• Reglera farten med gas/koppling och stanna utan hjälp av bromsen.
• Uppmärksamma övrig trafik och ge tecken vid start.
• Uppmärksamma bakomvarande trafik när du stannar.
• Styra bilen med små och stora rattrörelser.
• Styra bilen samtidigt som du krypkör.
• Styra bilen i trånga utrymmen.

Växla och bromsa

3

• Växlarnas olika lägen och när du bör växla upp respektive ned.
• Öka farten så att du utnyttjar alla växlarna.
• Välja växel i förhållande till hastigheten så att du lär dig köra säkert och ekonomiskt.
• Bromsa mjukt och hårt med färdbromsen samt motorbromsa.
• Bromsa från olika hastigheter och stanna vid angivna mål.
• Hantera broms, koppling, växel och gaspedal utan att titta ner när du växlar.

Manövrering i lutning

4

• Starta i nedförsbacke.
• Starta i uppförsbacke på tre olika sätt: med hjälp av parkeringsbromsen, bromspedalen och med så kallad uppfångning.
• Starta och köra ut bakom ett fordon i nedförs- och uppförsbacke.
• Starta motorn med hjälp av lutningen och rätt växel.
• Göra ovanstående manövrer och samtidigt ha full kontroll på övrig trafik.

Manövrering vid backning, vändning och parkering

5

• Inta rätt körställning när du ska backa.
• Bedöma bilens längd och bredd samt vändradie.
• Behärska bilen vid backning på plan mark och i lutning.
• Backa rakt, runt gathörn och räta upp efter sväng.
• Vända med hjälp av vägkorsning och återvändsgata.
• Behärska bilen vid olika typer av parkering såväl framåt som bakåt.
• Känna till vilka skyldigheter som gäller vid backning, vändning och parkering.

Vård av bilen och säkerhetskontroll

6

• Kunskap om vilka krav som ställs på bilens beskaffenhet och utrustning.
• Kunna upptäcka eventuella fel och förslitningar som kan äventyra trafiksäkerheten.
• Kontrollera bromsar, hjul, däck, styrinrättning, elsystem och belysning.
• Kontrollera nivån på motoroljan, bromsvätskan, batterivätskan, kylvätskan, styrservovätskan och spolarvätskan samt vid behov kunna fylla på rätt vätska.
• Byta hjul, torkarblad, glödlampor och säkringar.
• Utföra en säkerhetskontroll.

Motorik, samordning av tidigare övningar

7

• Behärska de övningar som du arbetat med under övning 1-6.
• Använda reglage och manöverorgan utan att uppmärksamheten försämras.
• Manövrera bilen och samordna uppsikt och teckengivning utan att ”vingla”.
• Starta i alla tänkbara situationer med full kontroll på omgivande trafik.
• Använda backspeglarna kontinuerligt under körningen.
• Avsöka siktområdet och inta handlingsberedskap/ bromsberedskap i olika situationer.
• Genom berättande körning uppnå bästa tänkbara avsökning under färd.

Körning på gator med mindre trafik

8

• Tillämpa grundläggande kunskaper på gator och vägar med ringa trafik.
• Avsöka omgivningen så att du bl a upptäcker vägkorsningar, vägmärken och andra trafikanter.
• Anpassa hastigheten till vägen, sikten, trafiken och till sin egen förmåga att behärska bilen.
• Behärska de grundläggande placeringarna på väg och i vägkorsningar.
• Tillämpa reglerna för möten.
• Redogöra för riskerna vid möte.
• Redogöra för reglerna för väjningsplikt och ”fri väg”.
• Tillämpa reglerna för företräde åt gående och cyklister.

Körning på mindre landväg och passerande av järnvägskorsning (och spårväg)

9

• Utföra en säkerhetskontroll av bilen och upptäcka eventuella fel.
• Tolka vägmärken och vägmarkeringar.
• Hålla rätt avstånd till framförvarande och ha god uppsikt bakåt.
• Anpassa hastighet och placering till vägens bredd, väglaget, sikten och övrig trafik.
• Bromsa i olika hastigheter och på olika underlag.
• Köra genom olika slags kurvor med rätt teknik vad gäller bromsning, växling och styrning.
• Planera för oväntade möten i kurvor och backkrön.
• Avläsa trafiken och vara medveten om de risker som kan uppkomma.
• Avsöka på rätt sätt så att du lättare kan upptäcka vilda djur vid sidan av vägen.
• Upptäcka, närma sig och passera en järnvägskorsning på ett trafiksäkert sätt.

Körning på gator med mer trafik

10

Placeringar i korsningar, signalreglerade korsningar, cirkulationsplatser, omkörning, stanna och parkera
• Ha god uppsikt på övrig trafik, framåt, bakåt och åt sidorna.
• Anpassa hastigheten efter sikten, väglaget, övrig trafik mm.
• Öva upp förmågan att se och tolka olika vägmärken och vägmarkeringar.
• Rangordna olika anvisningar som förekommer i trafiken.
• Placera bilen rätt före, i och efter vägkorsningar när du ska köra rakt fram och när hon ska svänga till höger resp. vänster.
• Placera bilen rätt före, i och efter en cirkulationsplats med tanke på din fortsatta färd.
• Tillämpa de olika regler som gäller för vägkorsning och cirkulationsplats, samt tydligt visa din avsikt att följa dem, t ex väjningsplikt.
• Visa hänsyn mot oskyddade trafikanter och kunna tillämpa reglerna för passerande av övergångsställe och cykelöverfart.
• Ha ett bra samspel med andra trafikanter och tolka deras tecken, signaler, placering, körsätt och beteende.
• I god tid ska du visa övriga trafikanter dina avsikter med hjälp av körriktningsvisare och stoppljus.
• Tillämpa reglerna för stannande, parkering och vändning i stadsmiljö.
• Tillämpa reglerna som gäller vid vägarbete och för väghållningsfordon.
• Visa att du är riskmedveten och t ex kan upptäcka dolda faror.

Landsvägskörning

11

Avståndsbedömning, hastighetsanpassning, höger/vänstersväng, omkörning, vägrenskörning, vändning och parkering

• Bedöma avstånd och ha förståelse för svårigheten med rätt avståndsbedömning.
• Redogöra för riskerna med att hålla för kort avstånd till andra trafikanter.
• Anpassa hastigheten till vägen, sikten, fordonet och övrig trafik.
• Få upp farten snabbt vid utfarter på större vägar.
• Välja rätt hastighet och placering vid höger- respektive vänstersväng.
• Redogöra för när det är olämpligt att göra en vänstersväng på landsväg.
• Bedöma omkörningssträckans längd i förhållande till hastigheten.
• Redogöra för när omkörning är olämplig eller förbjuden.
• Genomföra riskfria omkörningar i olika hastigheter.
• Reglerna för vägrenskörning och kunna tillämpa dem.
• Var och när det är olämpligt eller förbjudet att vända eller parkera på landsväg.
• Tillämpa de tidigare vändnings- och parkeringsövningarna på ett trafiksäkert sätt i denna miljö.

Motorväg och motortrafikled

12

• Tillämpa de regler som gäller för motorväg och motortrafikled.
• Utföra riskfria på- och avfarter.
• Bedöma hastighet och avstånd, bl a till hastighetsbegränsade fordon (t ex släpfordon).
• Hålla rätt avstånd till framförvarande.
• Vända med hjälp av de trafikplatser som finns i anslutning till dessa vägar.

Körning i nedsatt sikt

13

Mörke, dimma, regn etc

• Anpassa hastigheten så att du kan stanna inom siktsträckan.
• Placera fordonet rätt på vägen.
• Reglerna för rätt fordonsbelysning.
• Tillämpa rätt ljusteknik vid möten och omkörningar, både när du blir omkörd och när du själv kör om.
• Välja en plats där du kan stanna eller parkera på ett trafiksäkert sätt.
• Handla rätt om du tvingas stanna på vägen.
• Redogöra för de risker som det innebär att köra i nedsatt sikt.

Körning på halt underlag – Gillingebanan

14

• Utföra en säkerhetskontroll under vintriga förhållanden.
• Anpassa hastigheten till väglaget, väggreppet, bilens däck och övrig trafik.
• Köra förutseende och hålla stort avstånd till framförvarande.
• Välja rätt placering på vägbanan med tanke på spår och halka.
• Bromsa på rätt sätt för att ta reda på hur halt det är.
• Anpassa hastigheten så att du trots halka kan stanna om ett hinder plötsligt dyker upp.
• Redogöra för skillnaden mellan fram- respektive bakhjulsdrivna bilar i halt väglag.
• Använda vanliga bromsar och låsningsfria bromsar på ett effektivt och säkert sätt.
• Redogöra för riskerna vid halt väglag.

Kvalificerad stadskörning

15

• Tillämpa alla tidigare övningar.
• Köra i tät stadstrafik och självständigt lösa olika uppgifter under körningen, t ex att i god tid planera körningen med tanke på eventuella hinder, körfält och vägkorsningar.
• Köra riskmedvetet i olika situationer som uppstår i tät stadstrafik.
• Redogöra för de risker som finns i samband med vändning och parkering.
• Uppnå den färdigheten att ett körkortsprov kan bedömas som godkänt, speciellt med tanke på riskmedvetenheten.

Kvalificerad landsvägskörning

16

• Tillämpa alla tidigare övningsmoment.
• Köra självständigt på landsväg i tät trafik.
• Redogöra för de risker som finns i samband med vändning och parkering på en livligt trafikerad landsväg.
• Passera ett vägarbete på ett riskmedvetet sätt.
• Klara av ett eventuellt driftstopp (t ex motorstopp) på landsväg.
• Vidta åtgärder inför de faror och problem som kan uppstå vid landsvägskörning.
• Uppnå den färdigheten att ett körkortsprov kan bedömas som godkänt, speciellt med tanke på riskmedvetenheten.

Snabbkontakt

Vi svarar inom 24h

Start typing and press Enter to search